Zaměření a specializace

Ve své právní praxi se zaměřuji na odškodňování poškozených následkem dopravních nehod. A to osob přímo poškozených nebo pozůstalých. Při dopravní nehodě může nastat situace, že jste tuto nehodu nezavinili. Další situací je, že jste nehodu zavinili zcela nebo částečně (spoluzavinění dopravní nehody).

V případě nezaviněné nehody jsou veškeré škody hrazeny z pojištění odpovědnosti za provoz vozidla (povinného ručení) viníka nehody. Nároků se lze domoci i v případě, že viník nehody nemá povinné ručení sjednáno. Snahou pojišťovny bývá snaha o vyplacení co nejnižšího pojistného plnění. Pojišťovna Vás tedy nemusí upozorňovat na nároky, které Vám v souvislosti se zraněními vznikly. Kromě úhrady bolestného a ztížení společenského uplatnění máte také právo na úhradu dalších nároků. Výhodou těchto případů je, že náklady, které za zastoupení vynaložíte, budou uplatněny vůči příslušné pojišťovně. Pokud se tedy nejedná o složitější případy, pak by Vám měly být tyto náklady za právní zastoupení ze strany pojišťovny pokryty již při mimosoudním uplatňování Vašich nároků. V rámci zastoupení nabízím také možnost zajištění znaleckých posudků od příslušných znalců pro stanovení rozsahu náhrady nemajetkové újmy (bolestné a ztížení společenského uplatnění).

Právní zastoupení v této oblasti poskytuji při mimosoudním jednání s pojišťovnami. Při občanských soudních sporech a také v rámci trestního řízení proti viníkovi dopravní nehody.

Kromě této specializace se zaměřuji zejména na poskytování právních služeb v těchto oblastech:


Mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek

V případě, že Vám někdo dluží peníze, tak Vás mohu zastupovat při vymáhání pohledávky a to od zaslání předžalobní výzvy k úhradě až po podání návrhu na exekuci nebo soudního výkonu rozhodnutí. Zastupování dlužníků při vymáhání pohledávek.

Převody nemovitých věcí

Kupní smlouvy na pozemky, byty, domy, chaty, včetně možnosti poskytnutí depozitního účtu ke složení a vyplacení kupní ceny za převod nemovité věci a vyhotovení návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Trestné činy

Obhajoba v trestním řízení, ať se jedná o zastupování před policií v přípravném řízení nebo před soudem. Zastupování poškozených v trestním řízení spolu s uplatňováním náhrady škody a nemajetkové újmy.

Rodinné záležitosti

Rozvody manželství, péče o děti, vyživovací povinnost k nezletilým i zletilým dětem, vypořádání majetku.

Pracovní spory

Zastoupení jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance, a to zejména v případech sporů vyplývajících z pracovního poměru, neplatnosti výpovědí z pracovního poměru, pracovních úrazů.

Nájmy

Zastoupení v záležitostech týkajících se nájemního bydlení. Příprava nájemních smluv, výpovědí z nájmu bytu, obrana proti výpovědi z nájmu bytu, návrhy na vyklizení bytu.

Přestupky

Zastupování při stíhání za přestupek před správními orgány. Zastupování poškozených v rámci tohoto řízení spolu s uplatňováním náhrady škody a nemajetkové újmy.

Exekuce, výkon rozhodnutí

Zastupování jak oprávněných, tak osob povinných při exekučním řízení nebo soudním výkonu rozhodnutí.

Rozhodčí řízení

Zastupování v rámci rozhodčího řízení, zejména se zaměřením na osoby ve slabším postavení, které vystupují v právním vztahu jako spotřebitelé.