Informace o zpracování osobních údajů

Tyto informace o zpracování osobních údajů a jejich ochraně jsou vypracovány v souvislosti a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jen „Obecné nařízení o ochraně osobních údajůˮ), a dále v souladu s právními předpisy a to především zákonem č. 85/1996 Sb., zákon o advokacii, jakož i se stavovskými předpisy pro výkon advokacie.

Zveřejnění těchto informací slouží za účelem poskytnutí informací o sběru a zpracování osobních údajů pro klienty a případné potencionální klienty advokáta: Mgr. Milana Beneše, IČ 05016967, advokáta zapsaného v seznamu vedeném Českou advokátní komorou, se sídlem Pražská 530/21, 276 01 Mělník (dále také jen „advokátˮ).

Advokát je při zpracování osobních údajů (dále také jen „údajeˮ) vázán zejména níže uvedenými zásadami:

a) údaje musí být zpracovávány pouze zákonným způsobem a ze zákonných důvodů,
b) údaje musí být zpracovány korektním a transparentním způsobem,
c) údaje mohou být shromažďovány jen pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely,
kdy údaje nemohou být zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
d) údaje mohou být zpracovávány jen v nezbytném rozsahu ve vztahu k potřebnému účelu,
e) při zpracování údajů musí být brán zřetel na jejich přesnost,
f) k uchování údajů může docházet jen po nezbytnou dobu a to zejména s ohledem na příslušné právní předpisy,
g) údaje musí být advokátem zpracovávány při využití náležitého zabezpečení.

1. Správce je osoba shromažďující osobní údaje, za které odpovídá. Správcem je advokát, kdy kontaktní adresa je: Pražská 530/21, 276 01 Mělník, kontakt pro elektronickou komunikaci je: [email protected].

2. Advokát osobní údaje zpracovává zejména za účelem poskytování právních služeb klientům. Dále za účelem naplnění požadavků a povinností vyplývajících z právních předpisů a dále také pro účely plnění smlouvy. Advokát nezpracovává osobní údaje pro marketingové účely.

3. Advokát zpracovává osobní údaje na základě legitimních důvodů. Účelem zpracování je především zpracování pro plnění smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů nebo za účelem přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy.

4. Advokát zpracovává ve vztahu ke klientům tyto údaje:

- identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa bydliště), - kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefonní číslo), - ostatní (číslo bankovního účtu a v některých případech také zdravotní stav)

5. Údaje jsou pak v každém jednotlivém případě zpracovávány v individuálním rozsahu a to právě s ohledem na naplnění zásady přiměřeného a nezbytného rozsahu ve vztahu ke stanovenému účelu.

1. Advokát archivuje osobní údaje klientů po dobu nezbytnou s ohledem na účel, pro který byly od klienta získány. Vzhledem k právním předpisům je pak advokát povinen uschovat spis klienta a s tím související dokumentaci po dobu pěti let od ukončení poskytování právních služeb. V případě, že bylo prováděno přijímání peněz nebo listin do úschovy pak je související dokumentace uchovávána po dobu deseti let od ukončení správy.

2. Po skončení uvedené doby bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy a to zejména zákonem o advokacii (č. 85/1996 Sb.), zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

1. Osobní údaje jsou zpracovávány především přímo advokátem. V určitých případech mohou být osobní údaje klienta poskytnuty dalším příjemcům, kdy takovými příjemci mohou být znalci, advokáti v případě substituce, apod. Advokát sděluje osobní údaje klienta dalším příjemcům pouze v nezbytném rozsahu.

2. Advokát je oprávněn odmítnou žádost třetích osob o poskytnutí osobních údajů svého klienta. Takovouto třetí osobou se rozumí zejména protistrana a její zástupce, účastník řízení a jednání, svědek v soudním či obdobném řízení, poškozený v trestních věcech.

3. Předávání osobních údajů do třetích zemí - Osobní údaje nejsou advokátem předávány do zemí mimo Evropskou unii.

Nositelem osobních údajů je vždy klient, kdy má ve vztahu ke svým osobním údajům práva, která jsou uvedena níže a podrobněji pak specifikovaná v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů.

Zároveň je však potřeba vzít v potaz, že v rámci poskytování právních služeb mohou být práva klienta na ochranu osobních údajů limitována a to zejména zákonem o advokacii, advokátními stavovskými předpisy pro výkon advokacie a souvisejícím veřejným zájmem.

Klient má právo od advokáta získat informace o tom, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. V případě, že ano, tak o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

Klient má právo požádat o opravu nebo doplnění svých osobních údajů. Klient má právo kdykoli doplnit neúplné osobní údaje. Advokát má povinnost takové žádosti bez zbytečného odkladu takovému požadavku vyhovět, pokud se jedná o odůvodněný případ.

Klient má právo požádat advokáta o výmaz svých osobních údajů, pokud jsou pro to splněny zákonné důvody.

Takové právo klient nemá, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro splnění povinnosti vyplývající ze zákona o advokacii nebo v souvislosti s ním.

Klient má právo, aby advokát v určitých případech (v případě nejistoty ohledně přesnosti nebo zákonnosti zpracování osobních údajů) dočasně omezil zpracování jeho osobních údajů.

Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

V případě splnění zákonných předpokladů má klient právo na získání osobních údajů, které advokátovi poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, požádat, aby advokát tyto údaje předl jinému správci.

Klient má právo podat stížnost, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Případně, pokud je jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, které správce (advokát) provádí.

Takovou stížnost může podat přímo advokátovi nebo se může obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Internetové stránky www.uooz.cz.

Případně varianta č. 2:

body 1-4 by byly za sebou jako text, kdy bod 5 (práva klientů) by měl jen 6 podbodů, které by pak byly samostatně k rozkliknutí a následně by se u nich zobrazil přiložený text

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách - https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.