Typy stanovení odměny za poskytování právních služeb

Tento způsob odměny je upraven ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění. Dle advokátního tarifu může být cena za právní služby určena jako tzv. mimosmluvní odměna nebo může dojít mezi advokátem a klientem ke sjednání tzv. odměny smluvní (viz případy uvedené níže). Tato vyhláška stanoví sazby odměny za jeden úkon právní služby. Odměna se stanoví z tzv. tarifní hodnoty, za kterou je v zásadě považována výše peněžitého plnění nebo cena dané věci. V této vyhlášce je taktéž uvedeno jaké úkony jsou považovány za úkon právní služby.


Za úkon právní služby se považuje například:

  • - převzetí a příprava zastoupení na základě smlouvy o poskytnutí právních služeb
  • - sepsání žaloby, odvolání, apod.
  • - sepsání listiny o právním úkonu (typicky se jedná o smlouvy)
  • - účast na jednání před soudem nebo jiným orgánem (a to za každé dvě započaté hodiny)

Celková mimosmluvní odměna se vypočítá jako násobek odměny za jeden úkon právní služby a počet jednotlivých vykonaných úkonů. Počet úkonů právní služby závisí zejména na složitosti právního případu a délce daného řízení (odvislé od počtu nařízených jednání, případného odvolání či jiného řádného nebo mimořádného opravného prostředku, atd.) .

Jedná se o jeden z nejčastějších typů odměny. Tento způsob odměny se stanoví tak, že se vynásobí sjednaná hodinová sazba spolu s celkovým počtem hodin strávených poskytováním právních služeb. Výše hodinové sazby se odvíjí zejména od obtížnosti daného případu, potřeby odborností a případně dalších speciálních znalostí. Dále také od hodnoty věci, které se poskytnuté právní služby mají týkat, časových požadavků klienta pro vyřízení daného případu, jakož i dalších kritérií.

Hodinová odměna dle domluvy.

Jedná se o celkovou odměnu za kompletní vyřízení dané záležitosti. Výše odměny se tak stanoví za vyřízení celého případu a to na základě odhadu časové náročnosti případu.Výhodou tohoto způsobu určení odměny je, že předem víte kolik činí odměna za vyřízení dané záležitosti.
Tento typ odměny je stanoven jako pevná měsíční odměna za poskytované právní služby dle odhadnutého počtu hodin právních služeb za měsíc.
Odměna je stanovena jako smluvený procentní podíl z hodnoty věci nebo výsledku věci. Výši odměny je možné stanovit také za jeden úkon právní služby.
S klientem je zpravidla sjednána záloha na odměnu za poskytování právních služeb a dále sloužící k úhradě hotových výdajů jako je zejména cestovné, poštovné, soudní a jiné případné poplatky, znalecké poplatky

Informace pro spotřebitele:

V souladu s ustanovením § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, informuji spotřebitele (osoby, které nejednají v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) o tom, že Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR pověřilo dne 5. 2. 2016 Českou advokátní komoru mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebiteli ze smluv o poskytování právních služeb. Více se lze dozvědět na internetových stránkách takto pověřeného subjektu - www.cak.cz.